Regulamin programu punktowego

Regulamin programu punktowego (lojalnościowego)

Dla wszystkich naszych klientów (sklepu BeShaped), którzy posiadają zarejestrowane konto, uruchomiliśmy specjalny program punktowy (lojalnościowy). W ramach programu zarejestrowani klienci otrzymują dodatkowe korzyści w zamian za dokonywanie zakupów i aktywność na stronie sklepu internetowego BeShaped.

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin jest jedynym i właściwym dokumentem regulującym zasady działania programu lojalnościowego. Określa prawa i obowiązki Uczestników programu oraz prawa i obowiązki Organizatora programu.
 2. Organizatorem programu jest właściciel marki BeShaped - Worldwide T&S Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, KRS 0000816105, NIP 7010957298, REGON 384949755
 3. Uczestnikami programu lojalnościowego mogą być tylko zarejestrowani klienci sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem: www.beshaped.pl
 4. Organizator programu lojalnościowego zastrzega sobie prawo do zmian w zasadach funkcjonowania programu na każdym etapie jego trwania. 
 • 2 Definicje występujące w regulaminie programu
 1. Organizator - właściciel marki BeShaped - Worldwide T&S Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, KRS 0000816105, NIP 7010957298, REGON 384949755
 2. Uczestnik programu - zarejestrowany klient sklepu internetowego BeShaped, funkcjonującego pod adresem: www.beshaped.pl
 3. Program punktowy (lojalnościowy) - program prowadzony w sklepie internetowym BeShaped, umożliwiający Uczestnikom gromadzenie punktów na swoim koncie.
 4. Punkt - wirtualna jednostka, której przelicznikiem jest:
  1. każda wydana złotówka: każdy wydany 1 zł równa się jednemu punktowi
  2. założenie konta na stronie internetowej sklepu www.beshaped.pl równa się 200 punktom
  3. zaobserwowanie profilu marki BeShaped na Instagramie BeShaped_Pl równa się 50 punktom
  4. za uzupełnienie daty urodzin (naliczane w dniu urodzin) równa się 200 punktom
 • 3 Zasady programu 
 1. Program punktowy (lojalnościowy) umożliwia Uczestnikom zbieranie Punktów, które, po osiągnięciu określonych progów, automatycznie obniżają kwotę należną za dokonywane zakupy lub umożliwiają skorzystanie z darmowej wysyłki zamówienia.
 2. Aby dołączyć do programu należy zarejestrować konto w sklepie internetowym www.beshaped.pl
 3. Gromadzenie punktów odbywa się w zamian za dokonywanie czynności określonych w § 5 punkt 1.
 4. Punkty naliczają się automatycznie na koncie zarejestrowanego Uczestnika.
 5. Punkty za złożone zamówienie naliczają się automatycznie po jego opłaceniu i zrealizowaniu (czyli odebraniu paczki przez klienta). Powyższy zapis oznacza, iż w niektórych przypadkach, biorąc pod uwagę czas realizacji zamówienia, punkty mogą pojawić się na koncie Uczestnika nawet do 2 tygodni po złożeniu zamówienia. 
 6. W przypadku nie opłacenia złożonego zamówienia punkty nie naliczają się na koncie Uczestnika programu.
 7. Informacje o zgromadzonych punktach dostępne są w stopce strony w zakładce “Twoje punkty” pod kategorią menu “PROGRAM PUNKTOWY”
 8. Po zebraniu określonej liczby punktów, wskazanej w § 5 punkt 2, Uczestnik jest uprawniony do korzystania ze zniżek. 
 • 4 Warunki uczestnictwa 
 1. Uczestnikiem programu lojalnościowego może być tylko i wyłącznie zarejestrowany klient sklepu internetowego BeShaped. 
 2. Zarejestrowanym klientem sklepu może być:
  a) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a co za tym idzie, osoba pełnoletnia,
  b) osoba prawna,
  c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w Programie. 
 4. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 5. Przystąpienie do programu rozpoczyna się wraz z zarejestrowaniem konta (równoznacznym z zaakceptowaniem regulaminu) i:
  1. złożeniem pierwszego zamówienia i opłaceniem go lub
  2. zaobserwowaniem profilu marki BeShaped_pl na Instagramie.
 6. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku niepowiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych. 
 7. Uczestnik może korzystać z Programu w trakcie jego trwania. Po zakończeniu Programu Uczestnik traci prawo do korzystania z osiągniętych progów rabatowych. 
 8. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników programu o planowanym zakończeniu programu na 30 dni przed jego zakończeniem. 
 • 5 Sposób przyznawania punktów i korzyści wynikające z gromadzenia ich
 1. Punkty przyznawane są za:
  1. każdą wydaną w sklepie internetowym złotówkę (1PLN) klient otrzymuje 1 pkt; punkty są naliczane za pełne złotówki (tzn. jeśli Twoje zamówienie jest o łącznej wartości 439,99 pln, na Twoim koncie po opłaceniu zamówienia, zostanie naliczone 439 punktów)
  2. założenie konta na stronie internetowej sklepu www.beshaped.pl - 200 punktów
  3. zaobserwowanie profilu marki BeShaped na Instagramie BeShaped_Pl - 50 punktów
  4. za uzupełnienie daty urodzin, naliczane na koncie w dniu urodzin - 200 punktów
 2. Zgromadzone punkty uruchamiają określone progi rabatowe: 
  1. darmowa wysyłka za zgromadzenie 1000 punktów
  2. 15% zniżki za zgromadzenie 2000 punktów
  3. 20% zniżki za zgromadzenie 4000 punktów
 3. Punkty przyznawane są automatycznie po wykonaniu czynności wskazanych w punkcie 1 tegoż paragrafu. 
 4. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami w sklepie.
 5. Zgromadzonych punktów nie można wymieniać na gotówkę. 
 6. Uczestnik samodzielnie decyduje, czy w trakcie składania zamówienia chce skorzystać ze zniżki wynikającej ze zgromadzonych w ramach programu punktów.
 7. W przypadku, w którym Uczestnik składa zamówienie, które z uwagi na swoją wartość uprawnia go do otrzymania darmowej wysyłki i jednocześnie Uczestnik osiągnął pierwszy próg rabatowy (darmowa wysyłka za zgromadzenie 1000 punktów) Uczestnik nie może wymienić darmowej wysyłki na dodatkową/inną zniżkę.
 • 6 Okres obowiązywania 
 1. Program lojalnościowy obowiązuje od momentu uruchomienia sklepu internetowego BeShaped tj. 12.12.2020 r. do odwołania.
 2. Wszelkie zmiany warunków funkcjonowania Programu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem: www.beshaped.pl
 • 7 Reklamacje 
 1. Uczestnik ma możliwość wniesienia reklamacji w każdym momencie trwania Programu lojalnościowego.
 2. Wszystkie reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres e-mail Organizatora Programu: 

kontakt@beshaped.pl

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
  - dane Uczestnika programu (adres e-mail zarejestrowany w systemie oraz wszystkie dane wskazane w procesie rejestracji)
  - powód zgłoszenia reklamacji z dokładnym opisaniem przyczyn
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na skrzynkę mailową. 
 • 8 Prawa i obowiązki organizatora 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Programu w każdym momencie jego trwania, w tym do zmiany zasad, progów ilościowych określających poszczególne rabaty.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w trybie natychmiastowym, od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego BeShaped.
 3. Organizator jest odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i ochronę danych osobowych zbieranych w związku z prowadzonym Programem i w celu realizacji usługi udziału w programie oraz korzystania z dodatkowych przywilejów wynikających z uczestnictwa. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, którą Uczestnik wyraża w momencie rejestrowania swojego konta w sklepie internetowym BeShaped
 4. Organizator potwierdza, iż gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu.
 6. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej. 
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.