Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BESHAPED.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. PUBLIKOWANIE TREŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM I WARUNKI ICH MODERACJI
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy www.beshaped.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.        Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.beshaped.pl prowadzony jest przez WORLDWIDE T&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816105; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 27 000 zł; NIP: 7010957298; REGON: 384949755, adres poczty elektronicznej: kontakt@beshaped.pl 

1.2.        Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3.        Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.        Definicje:

 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach, informacje o niedokończonych zakupach w Sklepie Internetowym i promocjach w Sklepie Internetowym.
 • OPINIE – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca dodawanie przez Usługobiorców opinii, ocen i komentarzy dotyczących Sklepu Internetowego, Produktów oraz zawartych Umów Sprzedaży.
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, voucher lub karta podarunkowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • PLIKI GRAFICZNE – projekt Produktu przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.beshaped.pl.
 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – WORLDWIDE T&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816105; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 7010957298; REGON: 384949755, adres poczty elektronicznej: kontakt@beshaped.pl 
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • WERYFIKACJA PLIKÓW – sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności Plików Graficznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.        W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter oraz Opinie.

 • Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  • Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beshaped.pl lub też pisemnie na adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.
 • Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 • Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania zamówienia – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia zamówienia, Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  • Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beshaped.pl lub też pisemnie na adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.
 • Opinie – dodanie opinii możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) przejściu do zakładki z opiniami na stronie wybranego Produktu, (2) wpisaniu imienia i nazwiska (identyfikatora) oraz adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, a także podaniu treści opinii, wybraniu oceny graficznej Produktu oraz (3) kliknięciu pola „Dodaj opinię”. Usługobiorca ma również możliwość załączenia do dodawanej opinii zdjęć bądź filmu Produktu wybranych z pamięci urządzenia końcowego Usługobiorcy. Usługobiorca korzystając z Usługi Elektronicznej Opinie obowiązany jest podawać wyłącznie rzetelne oraz prawdziwe informacje. Usługobiorcy zabrania się zamieszczania opinii o charakterze obraźliwym lub niezgodnych ze stanem faktycznym.
  • Usługa Elektroniczna Opinie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dokonania oceny za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Usługi Elektronicznej przez Usługobiorcę. Uwidocznienie opinii wystawionej przez Usługobiorcę na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszego zatwierdzenia opinii przez Usługodawcę.

2.2.        Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.        Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.        Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
  • pisemnie na adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beshaped.pl.
 • Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.        Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.        Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.        Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4.        Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.5.        Procedura Weryfikacji, rozpoczęcie realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę w przypadku zamówień zindywidualizowanych

 • Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca w ciągu 48 godzin przygotowuje Klientowi wizualizację personalizacji – zobrazowanego projektu zamówienia, stworzonego na podstawie przez Klienta materiałów graficznych i tekstowych, która jest przesyłana klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej.
 • Po otrzymaniu wizualizacji, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia projektu bądź wskazania błędów, które Sprzedawca zobowiązuje się poprawić w ciągu 7 Dni Roboczych.
 • Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży w momencie: (1) zakończenia Weryfikacji Plików (w razie braku konieczności wprowadzenia poprawek) albo (2) otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta akceptacji poprawionej wizualizacji projektu albo (3) otrzymania przez Sprzedawcę żądania Klienta rozpoczęcia realizacji Umowy Sprzedaży mimo braku pozytywnej Weryfikacji Plików lub braku przesłania przez Klienta poprawionych Plików Graficznych.
 • Sprzedawca wykonuje Produkt będący przedmiotem Umową Sprzedaży zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików. Klient oświadcza, iż posiada pełnie praw autorskich do przesyłanych Sprzedawcy Plików Graficznych oraz znaków słownych będących częścią wykonywanej w ramach zamówienia usługi.
 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.        Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
  • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
 • pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.

4.2.        Termin płatności:

 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1.        Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2.        Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 • Przesyłka paczkomatowa.
 • Przesyłka elektroniczna.
  • Przesyłka elektroniczna  może  polegać  na  (1)  przesłaniu  Klientowi  na  adres  poczty  elektronicznej  wskazany  przez Klienta  w  trakcie  składania  Zamówienia  Produktu  w  postaci  pliku  komputerowego  albo  (2)  udostępnieniu  Klientowi unikalnego  linku  internetowego  (adres  URL)  umożliwiającego  pobranie  i  zapisanie  Produktu  w  pamięci  urządzenia końcowego Klienta. W tym ostatnim przypadku Sprzedawca zapewnia prawidłowość działania adresu URL przez okres 30 dni od dnia udostępnienia.
 • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.
  • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • W przypadku Produktów przedpłaconych od momentu premiery produktu.
 1. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.        Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2.        Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3.        Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • pisemnie na adres:OMNIPACK x BeShaped, ul. Szczecińska 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Panattoni Rampa 48;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beshaped.pl.

6.4.        Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.        Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.        Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7.        Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.        Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.        Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3.        Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.        Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.        Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres:OMNIPACK x BeShaped, ul. Szczecińska 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Panattoni Rampa 48;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beshaped.pl.

8.2.        Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.        Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.        W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.        Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.        Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

8.7.        Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prosimy o staranne i delikatne mierzenie ubrań tak, żeby nie nosiły one żadnego śladu użytkowania, szczególnie dotyczy to:

 • zabrudzeń dekoltów od podkładu/pudru oraz podkrojów pach,
 • zabrudzeń i śladów po balsamach, antyperspirantach, obtarć naskórka,
 • sierści zwierząt i włosów,

W przypadku widocznych zabrudzeń ww lub pokrewnych, pomniejszających wartość ubrania, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o:

 • 14,90 zł za sztukę w przypadku zabrudzeń,

Opłatę ponosi klient.

8.8.         W przypadku odesłania przez Konsumenta Produktu/Produktów, które są uszkodzone, rozdarte, przetarte lub mają inne wady, które nie zostały stwierdzone w trakcie pakowania i zgłoszone przez Konsumenta po rozpakowaniu paczki, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu i odesłanie Produktu/Produktów na koszt Konsumenta

8.9.        Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.10.        Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.11.     Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. PUBLIKOWANIE TREŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM I WARUNKI ICH MODERACJI

9.1.        Każdy Użytkownik serwisu internetowego ma możliwość opublikowania treści na stronie internetowej w postaci komentarza pod wpisem blogowym lub, w przypadku Użytkowników, którzy dokonali zakupu, wystawienia opinii o produkcie.

9.2.        Użytkownik nie może zamieszczać treści, które mogą zostać uznane przez Administratora za treści niedopuszczalne. Za treści niezgodne z warunkami korzystania z usług serwisu uznaje się treści:

 • niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań; wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach serwisu i szeroko pojętym rozwojem kompetencji Użytkowników;
 • powielające, które pojawiały się wcześniej w serwisie; przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
 • które dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu; sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail kontakt@beshaped.pl
 • które zawierają linki;
 • służące prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Administratora, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
 • służące prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
 • służące prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
 • które nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
 • które propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 • które nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
 • które znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
 • zawierające treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
 • które zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
 • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
 • obrażają uczucia religijne;
 • mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
 • naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób;
 • promujące działalność zarobkową, niezwiązaną z działalnością Administratora, w szczególności odnoszące się do konkretnych nazw firm i marek, które można uznać za reklamę;

9.3.        Treści nielegalne i niedozwolone są możliwe do moderowania przez Administratora.

9.4.        Przez treści nielegalne, niewymienione w punkcie 3. tegoż paragrafu, należy rozumieć w szczególności informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa [Art. 3 lit. h) DSA]

9.5.        Niedozwolone i nielegalne treści mogą zostać zgłoszone przez każdego Użytkownika serwisu internetowego, zarówno niezarejestrowanego jak i zarejestrowanego. 

9.6.        Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie drogą mailową na adres kontakt@beshaped.pl

9.7.        Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie poniższe elementy:

 • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
 • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
 • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

Powyższe elementy wynikają z Art. 16 ust. 2 DSA

9.8.        Administrator serwisu internetowego ma obowiązek przesłać Zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu maksymalnie 7 dni.

9.9.        Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.

9.10.        O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki. Dostawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

9.11.        Skutki zgłoszenia lub opublikowania nielegalnych lub niedozwolonych treści:

 • treści ww będą usuwane przez Administratora serwisu; 
 • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści,
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści,
 • Administrator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do treści,
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenie świadczenia usługi na rzecz użytkownika,
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika.

9.12.        Administrator informuje użytkownika o usunięciu treści lub pozostawieniu treści w Serwisie internetowym.

9.13.        Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.

9.14.        Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni, wskazując: 

 • czy decyzja obejmuje usunięcie informacji, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności informacji lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich informacji albo nakłada inne środki, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do informacji, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
 • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z art. 16 czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
 • w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
 • jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści;
 • jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z warunkami korzystania z usług dostawcy usługi hostingu, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tą podstawą;
 • jasne i przyjazne dla użytkownika informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.
9.15.        W przypadku pytań lub wątpliwości Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: kontakt@beshaped.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1.        Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10.2.        Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3.        Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4.        Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.5.        Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.6.        Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.     Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.     Zmiana Regulaminu:

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.4.     Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 1.  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

OMNIPACK x BeShaped    ul. Szczecińska 49,

66-400 Gorzów Wielkopolski,

Panattoni Rampa 48

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.        Wystawcą Karty Podarunkowej jest WORLDWIDE T&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816105; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 7010957298; REGON: 384949755, adres poczty elektronicznej: kontakt@beshaped.pl 

1.2.        Definicje:

KARTA PODARUNKOWA – bon towarowy uprawniający Klienta do otrzymania w oznaczonym na niej terminie oraz w wartości na niej zapisanej Produktów w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem. Bon towarowy nie jest Produktem, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do jego zakupu na warunkach na niej podanych. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Produkty w Sklepie.

KLIENT, POSIADACZ KARTY PODARUNKOWEJ – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - będąca posiadaczem Karty Podarunkowej.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Karty Podarunkowej.

SKLEP – Sklep Internetowy i Sklep Stacjonarny.

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.beshaped.pl.

SKLEP STACJONARNY – miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym Sprzedawca prowadzi działalność na stałe.

WYSTAWCA, SPRZEDAWCA – WORLDWIDE T&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816105; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 7010957298; REGON: 384949755, adres poczty elektronicznej: kontakt@beshaped.pl 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie.

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

2.1.        Karta Podarunkowa jest wystawiana na okaziciela.

2.2.        Posiadacz Karty Podarunkowej jest uprawniony do otrzymania w oznaczonym na niej terminie (termin ważności Karty Podarunkowej) oraz w wartości na niej zapisanej Produktów w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.3.        Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana przez Klienta w Sklepie Sprzedawcy w terminie na niej podanym (termin ważności Karty Podarunkowej). W przypadku braku podanego terminu, karta podarunkowa jest ważna przez rok, od daty jej otrzymania.

2.4.        Karta Podarunkowa zastępuje w Sklepie środki pieniężne o wartości na niej zapisane celem dokonania płatności tytułem Umowy Sprzedaży, ale sama nie podlega wymianie na środki pieniężne.

2.5.        Klient ma prawo zrealizować Kartę Podarunkową w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza wartość nominalną Karty Podarunkowej, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z dostępnych sposobów płatności w Sklepie. W przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanej Karcie Podarunkowej, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Umowę Sprzedaży, a wartością zapisaną na Karcie Podarunkowej – w takim wypadku Klient jest uprawniony do wykorzystaniu powstałej różnicy do końca terminu ważności Karty Podarunkowej.

2.6.        W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu kupionego tytułem zawartej Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny zwracanego Produktu na Kartę Podarunkową.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1.        Reklamacje związane z korzystaniem z Karty Podarunkowej oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beshaped.pl, pisemnie na adres:OMNIPACK x BeShaped, ul. Szczecińska 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Panattoni Rampa 48.

3.2.        Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.

3.3.        Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.        Prawem właściwym jest prawo polskie.

4.2.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

REGULAMIN PROMOCJI DZIEŃ KOBIET W SKLEPIE INTERNETOWYM BESHAPED

Organizator promocji.

1.1. Organizatorem promocji “Dzień Kobiet”  jest firma Worldwide T&S Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, KRS 0000816105, NIP 7010957298, REGON 384949755, zwana dalej WTS.

Prawne uregulowania promocji.

2.1. Podstawę prawną promocji stanowi Regulamin.

2.2. Udział w promocji jest dobrowolny.

Czas trwania, przedmiot i miejsce promocji.

3.1. Promocja prowadzona jest w dniach od 01.08.2023 do 08.03.2023 w sklepie internetowym BeShaped: www.beshaped.pl

3.2.  WTS ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji bez podawania przyczyny, poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie www.beshaped.pl. Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem.

Zasady promocji.

4.1. Uczestnikiem akcji promocyjnej są osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych polegających na dokonywaniu zakupów na stronie internetowej.

4.2. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup dowolnego produktu, dowolnie wybranych z kategorii: topy, bluzy, legginsy, zestawy, maty, loungewear.

4.3. Promocją objęte są wszystkie produkty. 

4.4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami lub promocjami.

4.5. Realizacja promocji odbywa się w ten sposób, że po dodaniu do koszyka produktów w odpowiedniej ilości rabat zostaje naliczony automatycznie.

Ilość produktów w koszyku:

Rabat na całe zakupy:

1 produkt

- 15 %

2 produkty

- 20 %

3 produkty

- 30 %

 

4.6. Maksymalny rabat, jaki klient może uzyskać na zamówienie to -30% (w przypadku zakupu 3 produktów lub więcej).

Zwrot towaru.

5.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować WTS o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (formularz jest dostępny na stronie sklepu internetowego BeShaped: https://beshaped.pl/pages/zwrot

5.2. W przypadku zwrotu produktu i obniżenia wartości zamówienia zniżka udzielona na zamówienie zostaje utracona i proporcjonalnie odliczona od wartości zamówienia. 

5.3. Zwracane produkty należy, wraz ze specyfikacją i wypełnionym drukiem wymiany/zwrotu wysłać przesyłką  na adres:OMNIPACK x BeShaped, ul. Szczecińska 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Panattoni Rampa 48; nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania przez Klienta informacji o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

5.4. Zwrot płatności za zwracane produkty nastąpi w takiej formie w jakiej dokonano płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5.5. Zamawiający może skorzystać z dowolnej formy zwrotu przesyłki przy czym WTS zobowiązuje się do zwrotu kwoty odpowiadającej najtańszej dostępnej formie dostawy oferowanej przez WTS. 

5.6. W przypadku gdy zakupiony produkt posiada wadę, klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 1 roku od dnia dokonania zakupu.

5.7. Klient ma możliwość złożenia reklamacji zakupionego produktu odsyłając go do sklepu internetowego na adres wskazany w pkt 5.3. niniejszego regulaminu promocji.

5.8. W przypadku uznanej reklamacji, w której Klient domagał się odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny, zwrot  środków pieniężnych nastąpi w formie, w której dokonana została płatność za produkt.

5.9. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 ).

Reklamacja

6.1. WTS jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu  z umową sprzedaży.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obowiązuje, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkt jako Konsument, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

6.2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez WTS, Klient powinien dostarczyć do WTS reklamowany produkt  wraz z dowodem zakupu tego produktu  i opisem reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez  WTS reklamowanego produktu. W tym samym terminie Klient  powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

6.4. WTS nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.5. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, reklamowany produkt  zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o przyczynach uznania reklamacji za niezasadną.

6.7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, wadliwy produkt zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu  lub obniżenia ceny, Klientowi zostanie zwrócona należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymiana towaru.

Sklep internetowy:

7.1. Klient ma możliwość wymiany zakupionego produktu na produkt w ramach tego samego modelu (inny rozmiar lub wariant kolorystyczny), jeżeli jest on dostępny w tej samej cenie.

7.2. Klient może dokonać wymiany w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Aby skorzystać z prawa do wymiany, Klient musi poinformować WTS o swojej decyzji o wymianie drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: kontakt@beshaped.pl ze wskazaniem na jaki rozmiar/wariant kolorystyczny chce wymienić zakupiony produkt. 

Pozostałe.

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo, z uzasadnionych przyczyn, do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych uczestników promocji (klientów) poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie www.beshaped.pl Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

8.2. Regulamin obowiązuje w dniach od 01.08.2023 do 08.03.2023

8.3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma  Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 ).

8.4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady promocji.

8.5. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują postanowienia przepisów bezwzględnie obowiązujących. To samo dotyczy oceny niniejszego regulaminu z punktu widzenia treści art. 3851 i art. 3853 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 ).REGULAMIN PROMOCJI CZASOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM BESHAPED

Kup 3 w cenie 2!

Promocja obowiązuje w dniach 01.02.2023 - 14.02.2023

 1. Organizator promocji.

1.1. Organizatorem promocji “Kup 3 w cenie 2 ”  jest firma Worldwide T&S Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, KRS 0000816105, NIP 7010957298, REGON 384949755, zwana dalej WTS.

 1. Prawne uregulowania promocji.

2.1. Podstawę prawną promocji stanowi Regulamin.

2.2. Udział w promocji jest dobrowolny.

 1. Czas trwania, przedmiot i miejsce promocji.

3.1. Promocja prowadzona jest w dniach od 01.02.2023 - 14.02.2023 w sklepie internetowym BeShaped: www.beshaped.pl

3.2.  WTS ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji bez podawania przyczyny, poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie beshaped.pl. Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem.

 1. Zasady promocji.

4.1. Uczestnikiem akcji promocyjnej są osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych polegających na dokonywaniu zakupów na stronie internetowej.

4.2. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup trzech produktów, dowolnie wybranych.

4.3. Promocją nie są objęte produkty z kategorii: karty podarunkowe. 

4.4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami lub promocjami.

4.5. Realizacja promocji odbywa się w ten sposób, że po dodaniu do koszyka trzech produktów (lub wielokrotności liczby 3) rabat zostaje naliczony automatycznie a wartość towarów objętych promocją proporcjonalnie pomniejszona.

 1. Zwrot towaru.

5.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni  od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować WTS o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (formularz jest dostępny na stronie sklepu internetowego BeShaped: https://beshaped.pl/pages/zwrot

5.2. Klient nie ma możliwości zwrotu pojedynczego produktu zakupionego ze zniżką. W przypadku skorzystania z niniejszej promocji możliwe jest jedynie dokonanie zwrotu całości zamówienia. W przypadku zwrotu 1 produktu z 3 zniżka na kolejne produkty zostaje utracona i proporcjonalnie odliczona od wartości zamówienia. 

5.3. Zwracany produkt (standardowy z zamówienia oraz otrzymany w prezencie) nie może nosić żadnych śladów użytkowania, posiadać wad zmniejszających wartość produktu lub być istotnie zabrudzony w sposób uniemożliwiający przywrócenie ich/go do stanu fabrycznego.

5.3. Zwracane produkty należy, wraz ze specyfikacją i wypełnionym drukiem wymiany/zwrotu wysłać przesyłką  na adres:OMNIPACK x BeShaped, ul. Szczecińska 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Panattoni Rampa 48; nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania przez Klienta informacji o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

5.4. Zwrot płatności za zwracane produkty nastąpi w takiej formie w jakiej dokonano płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5.5. Zamawiający może skorzystać z dowolnej formy zwrotu przesyłki przy czym WTS zobowiązuje się do zwrotu kwoty odpowiadającej najtańszej dostępnej formie dostawy oferowanej przez WTS. 

5.6. W przypadku gdy zakupiony produkt posiada wadę, klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 1 roku od dnia dokonania zakupu.

5.7. Klient ma możliwość złożenia reklamacji zakupionego produktu odsyłając go do sklepu internetowego na adres wskazany w pkt 5.3. niniejszego regulaminu promocji.

5.8. W przypadku uznanej reklamacji, w której Klient domagał się odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny, zwrot  środków pieniężnych nastąpi w formie, w której dokonana została płatność za produkt.

5.9. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 ).

 1. Reklamacja

6.1. WTS jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu  z umową sprzedaży.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obowiązuje, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania produktu. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkt jako Konsument, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

6.2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez WTS, Klient powinien dostarczyć do WTS reklamowany produkt  wraz z dowodem zakupu tego produktu  i opisem reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez  WTS reklamowanego produktu. W tym samym terminie Klient  powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

6.4. WTS nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.5. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, reklamowany produkt  zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o przyczynach uznania reklamacji za niezasadną.

6.7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, wadliwy produkt zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu  lub obniżenia ceny, Klientowi zostanie zwrócona należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Wymiana towaru.

Sklep internetowy:

7.1. Klient ma możliwość wymiany zakupionego produktu na produkt w ramach tego samego modelu (inny rozmiar lub wariant kolorystyczny), jeżeli jest on dostępny w tej samej cenie.

7.2. Klient może dokonać wymiany w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Aby skorzystać z prawa do wymiany, Klient musi poinformować WTS o swojej decyzji o wymianie drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: kontakt@beshaped.pl ze wskazaniem na jaki rozmiar/wariant kolorystyczny chce wymienić zakupiony produkt. 

 1. Pozostałe.

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo, z uzasadnionych przyczyn, do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych uczestników promocji (klientów) poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie www.beshaped.pl Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

8.2. Regulamin obowiązuje w dniach od 01.02.2023 - 14.02.2023

8.3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma  Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 ).

8.4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady promocji.

8.5. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują postanowienia przepisów bezwzględnie obowiązujących. To samo dotyczy oceny niniejszego regulaminu z punktu widzenia treści art. 3851 i art. 3853 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 ).

 

REGULAMIN PROMOCJI , -40% rabatu na drugi produkt w koszyku. 

W SKLEPIE INTERNETOWYM BESHAPED

Organizator promocji.

1.1. Organizatorem promocji “ -40% rabatu na drugi produkt w koszyku”  jest firma Worldwide T&S Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, KRS 0000816105, NIP 7010957298, REGON 384949755, zwana dalej WTS.

Prawne uregulowania promocji.

2.1. Podstawę prawną promocji stanowi Regulamin.

2.2. Udział w promocji jest dobrowolny.

Czas trwania, przedmiot i miejsce promocji.

3.1. Promocja prowadzona jest w dniach od 02.12.2023 do 31.12.2023 w sklepie internetowym BeShaped: www.beshaped.pl

3.2.  WTS ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji bez podawania przyczyny, poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie beshaped.pl. Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem.

Zasady promocji.

4.1. Uczestnikiem akcji promocyjnej są osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych polegających na dokonywaniu zakupów na stronie internetowej.

4.2. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup dowolnego produktu, dowolnie wybranych z kategorii: topy, bluzy, legginsy, zestawy, maty, loungewear, longsleevy. 

4.3. Promocją nie są objęte produkty z kategorii: karty podarunkowe. 

4.4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami lub promocjami.

4.5. Realizacja promocji odbywa się w ten sposób, że po dodaniu do koszyka produktu z odpowiedniej kategorii rabat zostaje naliczony automatycznie na drugi najtańszy produkt w koszyku.  

Zwrot towaru.

5.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować WTS o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (formularz jest dostępny na stronie sklepu internetowego BeShaped: https://beshaped.pl/pages/zwrot

5.2. W przypadku zwrotu produktu na który był udzielony niższy rabat zniżka na drugi produkt zostaje utracona i proporcjonalnie odliczona od wartości zamówienia. 

5.3. Zwracane produkty należy, wraz ze specyfikacją i wypełnionym drukiem wymiany/zwrotu wysłać przesyłką  na adres: OMNIPACK x BeShaped, ul. Szczecińska 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Panattoni Rampa 48; nie później niż w terminie 14 dni od dnia przesłania przez Klienta informacji o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

5.4. Zwrot płatności za zwracane produkty nastąpi w takiej formie w jakiej dokonano płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5.5. Zamawiający może skorzystać z dowolnej formy zwrotu przesyłki przy czym WTS zobowiązuje się do zwrotu kwoty odpowiadającej najtańszej dostępnej formie dostawy oferowanej przez WTS. 

5.6. W przypadku gdy zakupiony produkt posiada wadę, klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 1 roku od dnia dokonania zakupu.

5.7. Klient ma możliwość złożenia reklamacji zakupionego produktu odsyłając go do sklepu internetowego na adres wskazany w pkt 5.3. niniejszego regulaminu promocji.

5.8. W przypadku uznanej reklamacji, w której Klient domagał się odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny, zwrot  środków pieniężnych nastąpi w formie, w której dokonana została płatność za produkt.

5.9. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459)

Reklamacja

6.1. WTS jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu  z umową sprzedaży.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obowiązuje, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkt jako Konsument, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

6.2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez WTS, Klient powinien dostarczyć do WTS reklamowany produkt  wraz z dowodem zakupu tego produktu  i opisem reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez  WTS reklamowanego produktu. W tym samym terminie Klient  powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

6.4. WTS nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem

6.5. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, reklamowany produkt  zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o przyczynach uznania reklamacji za niezasadną.

6.7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, wadliwy produkt zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu  lub obniżenia ceny, Klientowi zostanie zwrócona należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymiana towaru.

Sklep internetowy:

7.1. Klient ma możliwość wymiany zakupionego produktu na produkt w ramach tego samego modelu (inny rozmiar lub wariant kolorystyczny), jeżeli jest on dostępny w tej samej cenie.

7.2. Klient może dokonać wymiany w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Aby skorzystać z prawa do wymiany, Klient musi poinformować WTS o swojej decyzji o wymianie drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: kontakt@beshaped.pl ze wskazaniem na jaki rozmiar/wariant kolorystyczny chce wymienić zakupiony produkt. 

Pozostałe.

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo, z uzasadnionych przyczyn, do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych uczestników promocji (klientów) poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie www.beshaped.pl Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

8.2. Regulamin obowiązuje w dniach od 02.12.2023 do 31.12.2023.

8.3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma  Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 ).

8.4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady promocji.

8.5. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują postanowienia przepisów bezwzględnie obowiązujących. To samo dotyczy oceny niniejszego regulaminu z punktu widzenia treści art. 3851 i art. 3853 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.459 ).