Regulamin karty podarunkowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.        Wystawcą Karty Podarunkowej jest WORLDWIDE T&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816105; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 7010957298; REGON: 384949755, adres poczty elektronicznej: kontakt@beshaped.pl

1.2.        Definicje:

KARTA PODARUNKOWA – bon towarowy uprawniający Klienta do otrzymania w oznaczonym na niej terminie oraz w wartości na niej zapisanej Produktów w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem. Bon towarowy nie jest Produktem, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do jego zakupu na warunkach na niej podanych. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Produkty w Sklepie.

KLIENT, POSIADACZ KARTY PODARUNKOWEJ – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - będąca posiadaczem Karty Podarunkowej.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Karty Podarunkowej.

SKLEP – Sklep Internetowy i Sklep Stacjonarny.

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.beshaped.pl.

SKLEP STACJONARNY – miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym Sprzedawca prowadzi działalność na stałe.

WYSTAWCA, SPRZEDAWCA – WORLDWIDE T&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816105; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 7010957298; REGON: 384949755, adres poczty elektronicznej: kontakt@beshaped.pl

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie.

2.     WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

2.1.        Karta Podarunkowa jest wystawiana na okaziciela.

2.2.        Posiadacz Karty Podarunkowej jest uprawniony do otrzymania w oznaczonym na niej terminie (termin ważności Karty Podarunkowej) oraz w wartości na niej zapisanej Produktów w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.3.        Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana przez Klienta w Sklepie Sprzedawcy w terminie na niej podanym (termin ważności Karty Podarunkowej). W przypadku braku podanego terminu, karta podarunkowa jest ważna przez rok, od daty jej otrzymania.

2.4.        Karta Podarunkowa zastępuje w Sklepie środki pieniężne o wartości na niej zapisane celem dokonania płatności tytułem Umowy Sprzedaży, ale sama nie podlega wymianie na środki pieniężne.

2.5.        Klient ma prawo zrealizować Kartę Podarunkową w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza wartość nominalną Karty Podarunkowej, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z dostępnych sposobów płatności w Sklepie. W przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanej Karcie Podarunkowej, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Umowę Sprzedaży, a wartością zapisaną na Karcie Podarunkowej – w takim wypadku Klient jest uprawniony do wykorzystaniu powstałej różnicy do końca terminu ważności Karty Podarunkowej.

2.6.        W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu kupionego tytułem zawartej Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny zwracanego Produktu na Kartę Podarunkową.

3.     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1.        Reklamacje związane z korzystaniem z Karty Podarunkowej oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@beshaped.pl, pisemnie na adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

3.2.        Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.

3.3.        Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.        Prawem właściwym jest prawo polskie.

4.2.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.